Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.7klocki.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Portalu.
 3. Regulamin określa:
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Definicje:
  1. Właściciel – operator Portalu, e-mail: kontakt@7klocki.pl,
  2. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.7klocki.pl,
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal i przeglądająca jego zawartość,
  4. Sklep – sklep internetowy współpracujący z Portalem i prezentujący swoje towary w Portalu,
  5. Link/łącze – przycisk lub fragment tekstu, który po kliknięciu przenosi na nową stronę internetową.
  6. Ulubione – lista produktów dodanych i zapamiętanych na indywidualnej liście każdego Użytkownika.

§2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Portal prezentuje informację o towarach z wybranych Sklepów umożliwiając bezpośrednie przejście do Sklepu po kliknięciu w Link.
 2. Portal umożliwia prowadzenie indywidualnej listy produktów Ulubionych, a także zapisanie jej na indywidualnym koncie w Portalu po wcześniejszej rejestracji.
 3. Portal nie prowadzi sprzedaży.
 4. Portal nie jest stroną w procesie zakupu (wszelkie pytania dotyczące procesu zakupu należy kierować do Sklepów).

§3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treści zawarte w Portalu mogą nie być aktualne w szczególności zdjęcia, opisy, ceny i stany dostępności. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji tych danych. Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
 2. Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. porady ekspertów.
 3. W celu skorzystania z usługi zapisu towarów do zakładki Ulubione wymagana jest włączona usługa JavaScript oraz Cookies.
 4. Rejestracja w portalu jest darmowa.
 5. Utworzenie konta w Portalu wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatnośći przez odhaczeniem odpowiedniego tekstu pod formularzem rejestracji.

§4
Odpowiedzialność za treści

 1. Pomimo dołożenia wszelkich starań, prezentowane ceny mogą być w danej chwili już nieaktualne. Prosimy o ich weryfikację przed zakupem na stronach właściwych sklepów.
 2. Informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.) , mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki zakupu znajdują się na stronach właściwych sklepów.
 3. Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Portalu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
 4. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Portalu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
 5. Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 6. Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej - zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
 7. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę/usunięcie listy Ulubionych utworzonej przez Użytkownika.
 8. Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do usunięcia Użytkownika łamiącego regulamin oraz zablokowania mu możliwości rejestracji.

§5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Użytkownik w celu korzystania z Portalu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb.
 2. System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
 3. Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+
 4. Włączona obsługa JavaScript i Cookies*
  * - Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Cookies i wyłączyć usługę tracąc jednocześnie możliwość zapisu towarów w zakładce Ulubione.

§6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi na Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Portalu .
 4. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Portalu.
 6. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 7. Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Portalu.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyny.

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Portalu lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail kontakt@7klocki.pl
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.07.2023r. i jest dostępny pod adresem www.7klocki.pl/regulamin.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.